Results tagged “سبز” from روزانه

|

دوستی گرامی یادداشت اخیر در مورد جنبش سبزها را فرستادند و خواسته‌اند که در این سایت بحث در این مورد را شروع کنیم. به نظر من هم مسأله‌ای مهم است و باید به تحلیل و بررسی آن بپردازیم. اگر دوستان نظری در این مورد دارند خوشحال می‌شوم که در این بحث شرکت کنند.با توجه به شرایط موجود کاملاً قابل درک است که سدوتان نخواهند نام‌شان نوشته شود. من هم سعی می کنم به زودی نظرم را در این مورد بنویسم.