Results tagged “کتاب” from روزانه

|

اخیرا نرم‌افزاری را در اینترنت پیدا کردم که مخصوص دانلود کردن کتاب‌های گوگل است. گوگل کتاب‌ها را صرفاً برای خواندن در سایت می‌گذارد و به راحتی این کتاب‌ها قابل چاپ کردن و ذخیره کردن نیستند. هنوز من با این نرم افزار کار نکردم اما باید نرم‌افزار مفیدی باشد.
این هم آدرسش